Đồng hồ áp suất MC 0-1Mpa

Mô tả

Đồng hồ đo áp suất 0-1MPA , chân ren M20*1.5, mặt 100mm, vỏ thép đen chân đồng, vỏ inox chân đồng có dầu chống rung

Đồng hồ đo áp suất 1Mpa có dầu

Đồng hồ đo áp suất 1Mpa vỏ thép chân đồng
Đồng hồ đo áp suất 1Mpa vỏ thép chân đồng ren kết nối M20*1.5

Đồng hồ mặt 100mm hoặc mặt 150mm,chân đứng ren M20*1.5,không dầu, Vỏ thép đen

Các dải áp thông dụng

Đồng hồ Y100 -0.1-0.1MPA

Đồng hồ Y100 – 100Mpa

Đồng hồ Y100 -0.1-0MPA

Đồng hồ Y100 0.6MPA

Đồng hồ Y100 0-0.1MPA

Đồng hồ Y100 0-1.6MPA

Đồng hồ Y100 0-100MPA

Đồng hồ Y100 0-10MPA

Đồng hồ Y100 0-1MPA

Đồng hồ Y100 0-2.5MPA

Đồng hồ Y100 0-25MPA